Baterie fyzických testů SCLH

Diagnostika koordinace (obratnosti)

Jacíkův motorický test

Testovaný je v lehu na zádech (lopatky a paty se dotýkají země), přechází do stoje spatného, potom do lehu na břiše (hrudník se musí dotýkat podložky) a znovu do stoje spatného. Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný. Každá poloha je ukončena připažením. Dbáme na to, aby každá poloha byla provedena přesně. Sestavu cvičící opakuje co nejrychleji po dobu 30 sekund. Pro každou provedenou polohu se započítává 1 bod.

Skok daleký vzad

Cvičící má z podřepu mírně rozkročeného s patami u čáry doskočit odrazem snožmo vzad co nejdále. Dopadá snožmo. Měří se vzdálenost špičky nohy bližší k odrazové čáře. Provádějí se 3 pokusy a nejdelší se započítá.

Šplh na tyči s přírazem

je sportovní disciplína, při níž sportovec leze vzhůru po svislé tyči, a to buď za pomoci rukou i nohou (tzv. s přírazem), nebo pouze za pomoci rukou (bez přírazu).

Provádějí se až 2 pokusy, zapisuje se 1 při dosažení mety (dotyk ruky) nebo ½ při dosažení poloviční výšky.

Diagnostika rychlostních schopností – Testy reakční rychlosti

Zachycení plochého měřítka rukou

Testovaná osoba sedí u stolu, ruka je přes okraj stolu. Chycení plochého měřítka se děje pomocí protipohybu palce a prstů, opakujeme 3×. Měří se v cm.

Diagnostika rychlostních schopností – Testy akční rychlosti

Běh na 15, 30, 50 a 60 m s pevným startem

Testované osoby vybíhají z polovysokého atletického startu ve skupinách, nejméně dvoučlenných. Zaznamenáváme oba pokusy, počítá se ten nejlepší.

Člunkový běh 4× 10 m

Dvě mety jsou ve vzdálenosti 10 m, jedna z nich je na startovní čáře. Testovaná osoba obíhá první dvě mety tak, aby dráha tvořila osmičku, třetí a čtvrté mety se dotýká. Zaznamenáváme oba pokusy, počítá se ten nejlepší.

Bicyklový ergometr

spočívá ve šlapání na bicyklovém ergometru s maximální rychlostí a nastaveným odporem (podle hmotnosti) po dobu 30 sekund, počítá se počet otáček. Provádí se 1 pokus.

Diagnostika silových schopností

Skok daleký z místa

Testovaná osoba stojí v následujícím postavení: nohy jsou od sebe na šířku pánve – špičky nohou těsně u odrazové čáry. Ze stoje mírně rozkročného podřep, zapažit, předklon – odrazem snožmo skok daleký vpřed se současným švihem paží vpřed. Úkolem je skočit co nejdále. Testovaná osoba dopadne na chodidla a zůstane stát.

Určuje se poslední dotyk paty nohy, která je blíže k odrazové čáře, vzdálenost se měří na kolmici. Skok se opakuje třikrát, zapisujeme všechny pokusy, počítá se nejlepší výkon. Celkový výkon se udává v centimetrech.

Vertikální výskok (Sargentův skok)

Tento test měří výbušnou sílu dolních končetin.

Pomůcky: měřící pásmo či centimetrová stupnice, stěna alespoň 3m vysoká.

Popis: Na stěnu upevníme či vyznačíme centimetrovou stupnici, která bude sloužit k měření výšky výskoku.

Testovaný si stoupne ke stěně a s chodidly na zemi vzpaží dominantní paži a snaží se dosáhnout co nejvýše. Po změření dosahu testovaný 15-20cm poodstoupí a s mírným podřepem a zapažením se pokusí vyskočit co nejvýše a v nejvyšším bodu výskoku se dotknout stěny. Měříme rozdíl mezi dosahem z místa a dosahem při výskoku. Každý z testovaných má tři pokusy, nejlepší se zaznamenává.

Leh-sed po dobu 1 minuty

Základní poloha: leh na zádech pokrčmo, paže skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl, sepnout prsty. Nohy mírně pokrčeny v kolenou (stehna a bérce svírají pravý úhel), mírně roznožit a chodidla položit na podložku ve vzdálenosti 30 cm od

sebe. Pomocník fixuje nohy pevně k zemi. Ze základní polohy vleže provádí testovaný sed (tak, aby se lokty dotýkal kolen) a znovu leh, co nejrychleji po určenou dobu 60 s. Pomocník počítá počet dotyků kolen lokty a také kontroluje správnost provedení.

Opakované shyby

Testovaná osoba se drží nadhmatem. Cílem je dosažení maximálního počtu shybů tak, že se z visu (napnuté paže) přitáhne tak vysoko, aby měla bradu nad žerdí. Test se provádí plynule bez zastavení (bez hmitu či přítrhu).

Test lze modifikovat také v šikmé či vodorovné poloze. Modifikace užijeme u menších dětí, kdy většina cvičenců není schopna opakovat ani jeden shyb.

Kliky ležmo

Cílem je dosažení maximálního počtu kliků tak, že ze vzporu ležmo se testovaná osoba toporně spouští do kliku ležmo (dotyk hrudníkem podložky) a natažením paží se vrací zpět do vzporu ležmo. Test se provádí plynule bez zastavení (bez hmitu či vysazení pánve).

Trojskok z místa

Trojskok snožmo z místa, měří se od lajny prvního odrazu k dopadu po 3. skoku.

Skok se opakuje třikrát, zapisujeme všechny pokusy, počítá se nejlepší výkon. Celkový výkon se udává v centimetrech.

Přitahování kolen k hrudníku na hrazdě

Zavěste se za hrazdu (nadhmatem – hřbety rukou míří dozadu) a pomocí zatnutí břišních svalů přitáhněte kolena co nejblíže k hrudníku. S nádechem se pomalu vracejte do původní pozice (pozice ve visu s nataženýma nohama). Trup se nesmí kývat, toho docílíte dostatečně pomalými pohyby.

Test se provádí plynule bez zastavení

Diagnostika vytrvalostních schopností

Běh po dobu 12 minut (nebo měříme čas na vzdálenost 1500 m)

Testovaná osoba běží bez přerušení na atletické dráze po dobu 12 minut, po zvukovém signálu ukončujícím test se zastaví a vrátí se na místo, kde byla v době výstřelu. U dětí na 1. stupni je nutné udání tempa alespoň na vzdálenost 400 m. Měříme s přesností na 10 m.

Diagnostika pohyblivosti

Dotyk prstů za zády

Testovaná osoba se snaží spojit či překrýt prsty překřížených rukou za zády (jedna ve vzpažení druhá v připažení), provádíme na každou stranu 2× a zaznamenáváme chybějící či překrývající se cm s přesností na 0,5 cm.

Hluboký předklon na zvýšené ploše

Stupínek vysoký 50 cm, široký 35 cm, s posuvným jezdcem. Testovaná osoba provede ze stoje (propnuté dolní končetiny) předklon a snaží se posunout jezdce co nejdále (bez hmitu – výdrž 2 s). Test opakujeme 2×. Zaznamenáváme hodnotu obou pokusů v cm.